Items

answer kotae
assignment shukudai
bag kaban
ballpen borupen
book hon
box hako
camera kamera
chair tsu
cherry blossom flower sakura
cigarate tobako
computer konpyUta
cuttingplayer penchi
dictionary jisho
door doa
down town / pub shinjuka
electronics denki
elevator erebEtA
english eigo
exam shiken
example sentence reibun
film eiga
film firum
flower hana
for example rei
gitar gitA
greeting cards cardo
home work shukudai
house uchi
jerman doitsuga
key kagi
led pencil shApu penshiru
letter tegami
liter raita
marriage kekkon
marriage party kekkon shiki
match box matchu
mechanical kikai
money okane
mountain yama
movie eiga
music ongaku
new shin
newpater tokei
notebook noto
paper kami
pencil enpitsu
phone denwa
picture shashin
place tokoro
presentation purezen
question shitsuman
radio rajio
romon letters romoji
scissor hasami
scrudriver doraiba
sentense form bunkei
shirt shatsu
shoe kutsu
song uta
spanar spanaru
specticles megane
stamps kitte
stappler hocchi kisu
study kengaku
t.v terebi
table tsu kue
tall building biru
tape recorder tEpu rekOdA
time jikan
window mado
yashtry haizara
Advertisements
%d bloggers like this: