Verbs

borrow kare masu
buying kaimasu
coming ki masu
cutting kiri masu
dailing kake masu
do shimasu
drink nomi masu
eating tabe masu
give age masu
going iki masu
learning narai masu
listening kikimasu
meet aimasu
picture tori masu
practice jisshu shumasu
reading yomimasu
relax / rest yasumi masu
repair shUrishi masu
returning kaeri masu
seeing mimasu
send okuri masu
sleep ne masu
smoke sui masu
studying benkyO-shi masu
take rest yasumi masu
taking morai masu
teach oshiemasu
tell hanashi masu
to lend kashi masu
understand wakarimasu
wake-up oki masu
wear ki masu
work hatarika masu
writing kakimasu
Advertisements
%d bloggers like this: